Lied der Magen-Punkte Zu Yang Ming

(aus dem Zhenjiu Dacheng, 1601, Ming-Dynastie)


Am Fuss Yang Ming gibt es 45 Punkte:

Tou Wei, Xia Guan und Jia Che stehen am Anfang,

Cheng Qi, Si Bai und Ju Liao folgen dann,

Di Cang, Da Ying und Ren Ying schliessen sich an.

Shui Tu und Qi She verbinden sich mit Que Pen,

Qi Hu, Ku Fang und Wu Yi sind von gleicher Art,

dann folgen Ying Chuang, Ru Zhong und Ru Gen,

Bu Rong, Cheng Man und Liang Men erheben sich zart,

darauf Guan Men, Tai Yi und Gu Rou Men.

Tian Shu, Wai Ling und Da Ju die aufbewahren,

Shui Dao, Gui Lai und Qi Chong in dieser Reihenfolge,

Bi Guan, Fu Tu und weiter zum Yin Shi,

über Liang Qiu, Du Bi und Zu San Li.

Shang Ju Xu verbindet sich mit Tiao Kou,

Xia Ju Xu springt hoch zu Feng Long,

Jie Xi und Chong Yang fallen in Xian Gu hinein,

Nei Ting und Li Dui beenden die Punkte der Leitbahn.

Links und Rechts gibt es große 90 Punkte!